REGULAMIN MIKOŁAJEK W CENTRUM HANDLOWYM PROMENADA

§ 1 Organizator i czas trwania

Organizatorem Mikołajkowego eventu „Mikołajkowe szaleństwo”, zwanym w dalszej części Imprezą jest Edyta Trujillo Moncaleano Kreator przygód, ul. Rozłucka 3 m.36, 04-029 Warszawa, NIP 1133050813.

Impreza odbędzie się 10 grudnia 2023r, w godzinach 14.00-16.30 w sali zabaw „Piąty Wymiar” w centrum handlowym atrium PROMENADA mieszczącego się pod adresem ul. Ostrobramska 75C w Warszawie.

3. Impreza odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 2. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem imprezy mogą być dzieci w przedziale wiekowym 3-6 lat.

2. Za dzieci przebywające na terenie Imprezy odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

§ 5. Zasady uczestnictwa.

1. W zabawach jednocześnie może brać udział 30 Uczestników.

2. Na terenie Imprezy mogą przebywać tylko Uczestnicy i opiekunowie prawni dzieci, które biorą czynny udział w zabawach i zapewniają opiekę nad dzieckiem oraz są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo.

3. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do udziału w Imprezie, przewyższającej liczbę 30, Organizator może otworzyć drugą grupę o innej godzinie jeśli ilość chętnych i dostępność lokalu na to pozwolą. 

4. Ze względów bezpieczeństwa na terenie Imprezy zabrania się:

– wynoszenia elementów stanowisk poza obszar Imprezy;

– wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwo innym Uczestnikom;

– przenoszenia elementów stanowisk na inne stanowiska;

– niszczenia i dewastowania wyposażenia;

– wprowadzania bądź wnoszenia jakichkolwiek zwierząt;

– agresywnego zachowania i innych zachowań zakłócających przebieg Imprezy; 

– spożywania alkoholu i innych środków odurzających;

– palenia papierosów, w tym e-papierosów.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w imprezie Uczestnika, który nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu.

6. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zachowania dziecka odpowiedzialność ponosi rodzic lub jego prawny opiekun.

7. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do korzystania z poszczególnych stanowisk Imprezy zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami animatora.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzeń ciała Uczestników Imprezy wynikających z niezgodnego z instrukcjami animatora.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki rodziców i opiekunów.

10. Mikołajki są imprezą publiczną i może z niej zostać wykonana fotorelacja i film promocyjny zawierające wizerunek Uczestników (dalej jako „Materiały promocyjne”). Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie ich wizerunku w Materiałach promocyjnych oraz na wykorzystanie Materiałów promocyjnych na warunkach i według uznania Organizatora – w tym na udostępnienie ich firmie Kreator przygód do promocji na stronie internetowej oraz na profilu Facebook i Instagram.

§ 6. Reklamacje

1. Organizator będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na terenie Imprezy.

2. W wypadku trudności organizacyjnych lub innych ważnych dla Organizatora przyczyn, Organizator może wprowadzić

stosowne zmiany w przebiegu Imprezy.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z ważnych powodów, także do

zawieszenia, przerwania, odwołania lub przedłużenia Imprezy.

4. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie; wszelkie

informacje o Imprezie dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.

5. Poprzez uczestnictwo w Imprezie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie

jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady wystawy zawarte w niniejszym Regulaminie.

§ 8. Kontakt

1. Reklamacje i pytania kierować należy na adres mailowy: kontakt@kreatorprzygod.pl